Nieuwe testament

Beeldmateriaal bij de Bijbelvertelling
Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en Powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen.

Johannes de Doper geboren 

Geboorte van Johannes de Doper
Bijbel: Lukas 1:5-25 en 57-66.
Aantal platen: 14

Geboorte van Johannes de Doper
Bijbel: Lukas 1:5-25 en 57-80.
Aantal platen: 10

Het leven van Jezus

Gabriël komt bij Maria
Bijbel: Lukas 1:26-56.
Aantal platen: 18

Jezus geboren
Bijbel: Mat. 1:18-24, Luk. 2:1-7.
Aantal platen: 29

Jezus geboren
Bijbel: Mat. 1:18-24, Luk. 1:26-56, Luk. 2:1-7.
Aantal platen: 16

De herders
Bijbel: Lukas 2:8-20.
Aantal platen: 27

De herders
Bijbel: Lukas 2:8-20.
Aantal platen: 9

De wijzen uit het Oosten
Bijbel: Mattheüs 2:1-14.
Aantal platen: 23

De wijzen uit het Oosten
Bijbel: Mattheüs 2:1-14.
Aantal platen: 14

Simeon en Anna
Bijbel: Lukas 2:21-40.
Aantal platen: 17

Simeon en Anna
Bijbel: Lukas 2:21-40.
Aantal platen: 8

Twaalfjarige Jezus in de tempel
Bijbel: Lukas 2:41-52.
Aantal platen: 25

Twaalfjarige Jezus in de tempel
Bijbel: Lukas 2:41-52.
Aantal platen: 11

Jezus gedoopt
Bijbel: Mat. 3, Mark. 1, Luk. 3, Joh. 1:6-34.
Aantal platen: 16

Jezus gedoopt
Bijbel: Mat. 3, Mark. 1, Luk. 3, Joh.1:6-34.
Aantal platen: 10

Verzoeking van Jezus
Bijbel: Mat. 4:1-11, Luk. 4:1-14.
Aantal platen: 8

Levi geroepen
Bijbel: Lukas 5:27-32.
Aantal platen: 17

Matthéüs geroepen
Bijbel: Matthéüs 9:9-13.
Aantal platen: 9

Petrus, Filipus en Nathanaël
Bijbel: Joh. 1:28-51.
Aantal platen: 13

Jezus in Nazareth verworpen
Bijbel: Lukas 4:14-30.
Aantal platen: 11

Dood van Johannes de Doper
Bijbel: Mat. 14:1-12, Mark. 6:14-29.
Aantal platen: 13

De verheerlijking op de berg
Bijbel: Mat. 17:1-13, Mark. 9:2-13, Luk. 9:28
Aantal platen: 13

Jezus zegent de kinderen
Bijbel: Mar. 10:13-16, Luk. 8:15-17.
Aantal platen: 19

De rijke jongeling
Bijbel: Matt. 19:16-30, Mar. 10:17-31, Luk. 18:18-30.
Aantal platen: 10

De tempelreiniging
Bijbel: Mat. 21:12, Mar. 11:15, Luk. 19:45, Joh. 2:13.
Aantal platen: 6

Nicodemus in de nacht bij Jezus
Bijbel: Joh. 3:1-21.
Aantal platen: 12

Strikvraag over de belasting
Bijbel: Mat. 22:15, Mark. 12:13, Luk. 20:20.
Aantal platen: 13

De penning van de weduwe
Bijbel: Mark. 12:41-44, Luk. 21: 1-4.
Aantal platen: 5

Intocht in Jeruzalem
Bijbel: Mat. 21, Mar. 11, Luk. 19:28, Joh. 12:12.
Aantal platen: 26

Intocht in Jeruzalem
Bijbel: Mat. 21, Mar. 11, Luk. 19:28, Joh. 12:12.
Aantal platen: 11

Maria zalft Jezus
Bijbel: Mat. 26:6, Mar. 14:1, Joh. 12:1.
Aantal platen: 27

De voeten van Jezus gezalfd
Bijbel: Mat. 26:6, Mar. 14:1, Joh. 12:1.
Aantal platen: 11

De voetwassing
Bijbel: Joh. 13:1-17.
Aantal platen: 21

Laatste Avondmaal
Bijbel: Mat. 26:17, Mar 14:12, Luk. 22:7, Joh. 13.
Aantal platen: 18

Gethsémane
Bijbel: Mat. 26:30, Mar. 14:26, Luk. 22:31, Joh. 18.
Aantal platen: 25

Gethsémane
Bijbel: Math. 26:30, Mar 14:26, Luk. 22:31, Joh. 18.
Aantal platen: 9

Het lijden en sterven van Jezus
Bijbel: Joh. 18-19.
Aantal platen: 24

Jezus voor Kajafas, verloochening door Petrus
Bijbel: Mattheüs 26: 57-68.
Aantal platen: 28

Jezus voor Pilatus
Bijbel: Mar. 15:1-15, Joh. 18:28-48.
Aantal platen: 12

Jezus voor Herodes & Pilatus
Bijbel: Mat. 27:11, Mark 15:15, Luk. 23, Joh. 18:28.
Aantal platen: 16

Herodes & Pilatus, Petrus & Judas
Mat. 26-27, Mark. 15, Luk. 22, Joh. 18-19.
Aantal platen: 68

Jezus gestorven & begraven
Mat. 27:27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16.
Aantal platen: 15

Jezus gestorven
Mat. 27:27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16.
Aantal platen: 15

Jezus gestorven & begraven
Mat. 27:27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16.
Aantal platen: 57

Jezus gestorven en begraven
Bijbel: Lukas 23: 49-56.
Aantal platen: 9

Opstanding van Jezus
Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20.
Aantal platen: 18

Opstanding van Jezus
Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20.
Aantal platen: 9

Jezus is opgestaan
Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20.
Aantal platen: 8

Maria bij het graf
Bijbel: Johannes 20:11-18.
Aantal platen: 13

Maria Magdalena bij het graf
Bijbel: Mat. 28.
Aantal: 11

De Emmaüsgangers
Bijbel: Lukas 24: 13-49.
Aantal platen: 18

De Emmaüsgangers
Bijbel: Lukas 24:13-49.
Aantal platen: 7

De Emmaüsgangers
Bijbel: Lukas 24:13-49.
Aantal platen: 27

Thomas
Bijbel: Mar. 16:9-18, Luk. 24:33-49, Joh. 20:19-31.
Aantal platen: 12

Thomas
Bijbel: Mar. 16:9-18, Luk. 24:33-49, Joh. 20:19-31.
Aantal platen: 13

Petrus, heb je Mij lief?
Bijbel: Johannes 21:1-25.
Aantal platen: 26

Petrus, heb je mij lief?
Bijbel: Joh. 21: 1-25.
Aantal platen: 16

Wonderen

De bruiloft in Kana
Bijbel: Johannes 2:1-12.
Aantal platen: 10

Een lamme man door het dak
Bijbel: Mar. 2:2-12, Luk. 5:17-26.
Aantal platen: 25.

Vier mannen en een zieke vriend
Bijbel: Mar. 2:2-12, Luk 5:17-26.
Aantal platen: 10

De Samaritaanse vrouw
Bijbel: Johannes 4:1-42.
Aantal platen: 13

De Samaritaanse vrouw
Bijbel: Johannes 4:1-42.
Aantal platen: 13

De lamme man in Bethesda
Bijbel: Johannes 5: 1-24.
Aantal platen: 24

De overspelige vrouw
Bijbel: Johannes 8:1-11.
Aantal platen: 10

De blindgeborene genezen
Bijbel: Johannes 9:1-41.
Aantal platen: 10

De hoofdman uit Kapernaüm
Bijbel: Lukas 7: 2-9.
Aantal platen: 9

Schoonmoeder van Petrus
Bijbel: Mat. 8:14, Mark. 1:21, Luk. 4:31.
Aantal platen: 11

Een wonderlijke visvangst
Bijbel: Lukas 5:1-11.
Aantal platen: 30

de jongen uit Naïn wordt levend
Bijbel: Lukas 7:11-17.
Aantal platen: 17

Jezus stilt de storm
Bijbel: Mat. 8:23, Mark. 35-41, Luk. 8:22-25.
Aantal platen: 22

Jezus stilt de storm
Bijbel: Mat. 8:23, Mark. 4:35-41, Luk. 8:22-25.
Aantal platen: 11

De maanzieke knaap
Bijbel: Markus 9:14-29, Lukas 9: 37-42.
Aantal platen: 11

Een bezeten genezen
Bijbel: Mat. 8:28-34, MArk. 5:5-20, Luk. 8:26-39.
Aantal platen: 11

Het dochtertje van Jaïrus
Bijbel: Mat. 9:18-26, Mar. 5:21-43, Luk. 8:40-56.
Aantal platen: 26

Het dochtertje van Jaïrus
Bijbel: Mat. 9:18-26, Mar. 5:21-43, Luk. 8:40-56.
Aantal platen: 11

De man met de dorre hand
Bijbel: Mat. 12:1-14, Mar. 3:1-6, Luk. 6:1-11.
Aantal platen: 11

Opwekking van Lazarus
Bijbel: Johannes 11:1-57.
Aantal platen: 14

Vijf broden en twee vissen
Bijbel: Mat. 14:13, Mar. 6:31, Luk. 9:10-17, Joh. 6.
Aantal platen: 11

Wonderbare spijziging
Bijbel: Mat. 14:13, Mar. 6:31, Luk. 9:10-17, Joh. 6.
Aantal platen: 11

Jezus loopt op het water
Bijbel: Mat. 14:22-36, Mar. 6:45-56, Joh. 6:16-24.
Aantal platen: 26

Jezus loopt op het water
Bijbel: Mat. 14:22-36, Mar. 6:45-56, Joh. 6:16-24.
Aantal platen: 12

Tien melaatsen genezen
Bijbel: Lukas 17: 11-18.
Aantal platen: 20

Tien melaatsen genezen
Bijbel: Lukas 17:11-18.
Aantal platen: 6

Zacheüs klimt in een boom
Bijbel: Lukas 19:1-10.
Aantal platen: 24

Zacheüs
Bijbel: Lukas 19:1-10.
Aantal platen: 8

Gelijkenissen

Het huis op de rots
Bijbel: Mattheüs 7:24-29.
Aantal platen: 25

Barmhartige Samaritaan
Bijbel: Lukas 10:25-37.
Aantal platen: 30

Barmhartige Samaritaan
Bijbel: Lukas 10:25-37.
Aantal platen: 12

Gelijkenis van de zaaier
Bijbel: Lukas 12:13-21.
Aantal platen: 7

Gelijkenis van het grote avondmaal
Bijbel: Lukas 14:15-24.
Aantal platen: 15

Gelijkenis van het verloren schaap
Bijbel: Lukas 15:1-7.
Aantal platen: 26

Gelijkenis van de verloren penning
Bijbel: Lukas 15:8-10.
Aantal platen: 11

Gelijkenis van de verloren zoon
Bijbel: Lukas 15:11-32.
Aantal platen: 24

Gelijkenis van de verloren zoon
Bijbel: Lukas 15:11-32.
Aantal platen: 18

De rijke man en de arme Lazarus
Bijbel: Lukas 16:19-31.
Aantal platen: 10

De farizeeër en de tollenaar
Bijbel: Lukas 18:9-14.
Aantal platen: 6

De blinde van Jericho
Bijbel: Lukas 18:35-43.
Aantal platen: 7

Gelijkenis van de zaaier
Bijbel: Mat. 13:1-23, Mar. 4:1-20, Luk 8:1-15.
Aantal platen: 11

Gelijkenis van het onkruid
Bijbel: Mat. 13:24-30, Mat. 13:36-43.
Aantal platen: 8

Gelijkenis van het mosterdzaad
Bijbel: Mat. 13:31-33.
Aantal platen: 9

Gelijkenis van het zuurdesem
Bijbel: Mat. 13:31-33.
Aantal platen: 9

De schat in de akker
Bijbel: Mat. 13:44.
Aantal platen: 9

de parel van grote waarde
Bijbel: Mat. 13:45.
Aantal platen: 9

De onbarmhartige dienstknecht
Bijbel: Mat. 18:21-35.
Aantal platen: 12

De arbeiders in de wijngaard
Bijbel: Mat. 20:1-16.
Aantal platen: 19

De boze wijngaardeniers
Bijbel: Mat. 21:33, Mar. 12:1, Luk. 20:9.
Aantal platen: 16

De koninklijke bruiloft
Bijbel: Mattheüs 22: 1-14.
Aantal platen: 15

Gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden
Bijbel: Mattheüs 25: 1-13.
Aantal platen: 23

Gelijkenis van de talenten
Bijbel: Mattheüs 25:14-30.
Aantal platen: 13

Handelingen

Matthias gekozen
Bijbel: Handelingen 1: 15-26
Aantal platen: 15

 

Hemelvaart
Bijbel: Handelingen 1:1-26.
Aantal platen: 20

Hemelvaart
Bijbel: Handelingen 1:1-26.
Aantal platen: 11

Pinksteren
Bijbel: Handelingen 2:1-47.
Aantal platen: 20

Pinksteren, de Heilige Geest komt
Bijbel: Handelingen 2:1-47.
Aantal platen: 8

Pinksteren
Bijbel: Handelingen 2:1-47.
Aantal platen: 12

Een lamme man genezen
Bijbel: Handelingen 3:1-26.
Aantal platen: 9

Petrus en Johannes gevangen
Bijbel: Handelingen 4:1-37.
Aantal platen: 17

Annanias en Saffira
Bijbel: Handelingen 5:1-11.
Aantal platen: 8

Wonderen door de apostelen
Bijbel: Hand. 5:12-16.
Aantal platen: 11

Uit de gevangenis
Bijbel: Hand. 5:17-42.
Aantal platen: 21

De apostelen uit de gevangenis verlost
Bijbel: Hand. 5:12-42.
Aantal platen: 11

Stefanus
Bijbel: Handelingen 6-7.
Aantal platen: 17

Simon de tovenaar
Bijbel: Handelingen 8:1-25.
Aantal platen: 11

De moorman
Bijbel: Handelingen 8:26-40.
Aantal platen: 11

De bekering van Saulus
Bijbel: Handelingen 9:1-31.
Aantal platen: 25

Petrus en Enéas
Bijbel: Handelingen 9:32-35.
Aantal platen: 8

Tabitha
Bijbel: Handelingen 9:36-43.
Aantal platen: 11

Cornelius en Petrus
Bijbel: Hand. 10:1-48.
Aantal platen: 19

Petrus en Cornelius
Bijbel: Handelingen 10:1-48.
Aantal platen: 16

Petrus verlost uit de gevangenis
Bijbel: Hand. 12:2-19.
Aantal platen: 22

Petrus verlost uit de gevangenis
Bijbel: Hand. 12:1-24.
Aantal platen: 9

Paulus, Barnabas, Bar-Jezus en Elymas
Bijbel: Hand. 13:1-12.
Aantal platen: 20

Paulus en Barnabas naar Cyprus
Bijbel: Hand. 13:1-12.
Aantal platen: 19

Paulus en Barnabas in Antiochië
Bijbel: Hand. 13:13-14:7.
Aantal platen: 15

Paulus in Lystre
Bijbel: Hand. 14:8-21.
Aantal platen: 21

Paulus in Derbe en Lystre
Bijbel: Hand. 14:8-28.
Aantal platen: 13

De vergadering in Jeruzalem
Bijbel: Hand. 15:1-35.
Aantal platen: 13

Paulus naar Filippi
Bijbel: Hand. 15:36-16:15.
Aantal platen: 17

Lydia
Bijbel: Hand. 16:9-15.
Aantal platen: 19

Paulus en Silas in de gevangenis
Bijbel: Hand. 16:16-40.
Aantal platen: 27

Paulus en Silas in de gevangenis
Bijbel: Hand. 16:16-40.
Aantal platen: 11

Paulus in Berea
Bijbel: Hand. 17:1-15.
Aantal platen: 20

Paulus in Thessalonica en Berea
Bijbel: Hand. 17:1-15.
Aantal platen: 12

Paulus in Athene
Bijbel: Hand. 17:14-34.
Aantal platen: 17

Paulus in Athene
Bijbel: Hand. 17:16-34.
Aantal platen: 13

Paulus bij Priscilla en Aquila
Bijbel: Hand. 18:1-18.
Aantal platen: 18

Paulus in Korinthe
Bijbel: Hand. 18:1-18.
Aantal platen: 14

Paulus terug naar Antiochië
Bijbel: Hand. 18:19-28.
Aantal platen: 14

Paulus in Efeze
Bijbel: Hand. 19:1-22.
Aantal platen: 12

Demétrius de zilversmid
Bijbel: Hand. 19:23-41.
Aantal platen: 14

Paulus in Troas en Milete
Bijbel: Hand. 20:1-38.
Aantal platen: 22

Paulus gewaarschuwd om naar Jeruzalem te gaan
Bijbel: Hand. 21:1-26.
Aantal platen: 16

Paulus gevangen genomen
Bijbel: Hand. 21:27-23:35.
Aantal platen: 24

Paulus voor Felix
Bijbel: Hand. 24:1-27.
Aantal platen: 10

Paulus voor Festus en Agrippa
Bijbel: Hand. 25:1-26:32.
Aantal platen: 12

Paulus heeft schipbreuk
Bijbel: Hand. 27:1-44.
Aantal platen: 27

Paulus komt in Rome
Bijbel: Hand. 28:1-31.
Aantal platen: 16

Filemon

Filemon
Bijbel: Filemon
Aantal platen: 43