Nieuwe testament

Beeldmateriaal bij de Bijbelvertelling
Prachtige platenseries bij heel veel Bijbelverhalen. Je kunt de platen op het Digibord laten zien tijdens je vertelling of ze gebruiken bij het terug vertellen. Als je op de afbeelding klikt kom je op de downloadpagina van de platen en Powerpoints. Er zijn soms van één verhaal meerdere versies platen.

Johannes de Doper geboren 

     Geboorte van Johannes de Doper  Bijbel: Lukas 1:5-25 en 57-66.  Aantal platen: 14

     Geboorte van Johannes de Doper  Bijbel: Lukas 1:5-25 en 57-80.  Aantal platen: 10

Het leven van Jezus

     Gabriël komt bij Maria  Bijbel: Lukas 1:26-56.  Aantal platen: 18

     Jezus geboren  Bijbel: Mat. 1:18-24, Luk. 2:1-7.  Aantal platen: 29

     Jezus geboren,  Bijbel: Mat. 1:18-24, Luk. 1:26-56, Luk. 2:1-7.  Aantal : 16

    De herders  Bijbel: Lukas 2:8-20.  Aantal platen: 27

     De herders, Bijbel: Lukas 2:8-20.  Aantal platen: 9

     De wijzen uit het Oosten  Bijbel: Mattheüs 2:1-14. Aantal platen: 23

     De wijzen uit het Oosten  Bijbel: Mattheüs 2:1-14. Aantal platen: 14

     Simeon en Anna  Bijbel: Lukas 2:21-40. Aantal platen: 17

     Simeon en Anna  Bijbel: Lukas 2:21-40. Aantal platen: 8

     Twaalfjarige Jezus in de tempel  Bijbel: Lukas 2:41-52. Aantal platen: 25

     Twaalfjarige Jezus in de tempel  Bijbel: Lukas 2:41-52. Aantal platen: 11

    Jezus gedoopt  Bijbel: Mat. 3, Mark 1, Luk. 3, Joh. 1:6-34. Aantal platen: 16

     Jezus gedoopt  Bijbel: Mat. 3, Mark 1, Luk. 3, Joh. 1:6-34. Aantal platen: 10

     Verzoeking van Jezus  Bijbel: Mat. 4:1-11, Luk. 4:1-14. Aantal platen: 8

     Levi geroepen  Bijbel: Lukas 5:27-32. Aantal platen: 17

    Matthéüs geroepen  Bijbel: Matthéüs 9:9-13. Aantal : 9

     Petrus, Filipus en Nathanaël  Bijbel: Joh. 1:28-51. Aantal platen: 13

     Jezus in Nazareth verworpen  Bijbel: Lukas 4:14-30 Aantal platen : 11

     Dood v. Johannes de Doper  Bijbel: Mat. 14:1-12, Mark 6:14-29. Aantal platen : 13

     De verheerlijking op de berg  Bijbel: Mat. 17:1-13, Mar. 9:2-13, Luk. 9:28. Aantal : 13

     Jezus zegent de kinderen  Bijbel: Mar. 10:13-16, Luk. 8:15-17. Aantal : 19

     De rijke jongeling  Bijbel: Matt. 19:16-30, Mar. 10:17-31, Luk. 18:18-30. Aantal: 10

     De tempelreiniging  Bijbel: Mat. 21:12, Mar. 11:15, Luk. 19:45, Joh. 2:13. Aantal: 6

     Nicodemus in de nacht bij Jezus  Bijbel: Joh. 3:1-21. Aantal: 12

     Strikvraag over de belasting  Bijbel: Mat. 22:15, Mark. 12:13, Luk. 20:20. Aantal : 13

     De penning van de weduwe  Bijbel: Mark 12:41-44, Luke 21:1-4. Aantal platen : 5

     Intocht in Jeruzalem  Bijbel: Mat. 21, Mar. 11, Luk. 19:28., John 12:12. Aantal : 26

     Intocht in Jeruzalem  Bijbel: Mat. 21, Mar. 11, Luk. 19:28., John 12:12. Aantal : 11

     Maria zalft Jezus  Bijbel: Mat. 26:6, Mar. 14:1, Joh. 12:1. Aantal : 27

     De voeten van Jezus gezalfd Bijbel: Mat. 26:6, Mar. 14:1, Joh. 12:1. Aantal : 11

     De voetwassing  Bijbel: Joh. 13:1-17. Aantal platen: 21

     Laatste Avondmaal Bijbel: Mat. 26:17, Mar. 14:12, Luk. 22:7, Joh. 13. Aantal : 18

     Gethsémane  Bijbel: Mat. 26:30, Mar. 14:26, Luk. 22:31, Joh. 18. Aantal: 25

     Gethsémane  Bijbel: Mat. 26:30, Mar. 14:26, Luk. 22:31, Joh. 18. Aantal platen: 9

     Het lijden en sterven van Jezus  Bijbel:  Joh. 18 en 19. Aantal platen: 24

     Jezus voor Kajafas, verloochening door Petrus Mattheus 26: 57 – 68, aantal platen 28

     Jezus voor Pilatus Mar 15: 1 – 15,  Joh. 18:28-48. aantal platen 12

     Jezus voor Herodes & Pilatus Bijbel: Mat. 27:11, Mark 15:15, Luk. 23:, Joh. 18:28.  16

     Herodes & Pilatus, Petrus & Judas Mat 26 &27, Mark 15, Luk 22, Joh 18 & 19.  68

     Jezus gestorven & begraven  Mat. 27: 27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16.  15

    Jezus gestorven  Mat. 27: 27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16.  15

     Jezus gestorven & begraven  Mat. 27: 27, Mar. 15:16, Luk. 23:26, Joh. 19:16.  57

     Jezus gestorven en begraven Bijbel: Lukas 23:49-56. Aantal platen: 9

     Opstanding van Jezus Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20. Aantal: 18

     Opstanding van Jezus Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20. Aantal: 9

    Jezus is opgestaan  Bijbel: Mat. 28, Mar. 16, Luk. 24, Joh. 20. Aantal: 8

     Maria bij het graf Bijbel: Johannes 20:11-18.  Aantal: 13

     Maria Magdalena bij het graf Bijbel: Mat. 28.  Aantal: 11

     De Emmaüsgangers Bijbel: Lukas 24:13-49. Aantal platen: 18

     De Emmaüsgangers  Bijbel: Lukas 24:13-49. Aantal platen: 7

     De Emmaüsgangers Bijbel: Lukas 24:13-49. Aantal platen: 27

     Thomas Bijbel: Mar. 16:9-18, Luk. 24:33-49, Joh. 20:19-31. Aantal : 12

     Thomas Bijbel: Mar. 16:9-18, Luk. 24:33-49, Joh. 20:19-31. Aantal : 13

     Petrus, heb je Mij lief? Bijbel: Johannes 21:1-25. Aantal: 26

     Petrus, heb je mij lief?  Bijbel: Joh. 21:1-25. Aantal : 16

Wonderen

     De bruiloft in Kana  Bijbel: Johannes 2:1-12. Aantal platen: 10

     Een lamme man door het dak  Bijbel: Mar. 2:2-12, Luk. 5:17-26 Aantal: 25

     Vier mannen en een zieke vriend  Bijbel: Mar. 2:2-12, Luk. 5:17-26 Aantal: 10

     De Samaritaanse vrouw  Bijbel: Johannes 4:1-42. Aantal platen: 13

     De Samaritaanse vrouw  Bijbel: Johannes 4:1-42. Aantal platen: 13

     De lamme man in Bethesda  Bijbel: Johannes 5:1-24. Aantal platen: 24

     De overspelige vrouw  Bijbel: Johannes 8:1-11. Aantal platen: 10      

     De Blindgeborene genezen  Bijbel: Johannes 9:1-41. Aantal platen: 10

     De hoofdman uit Kapernaüm  Bijbel: Lukas 7:2-9. Aantal platen: 9

     Schoonmoeder van Petrus  Bijbel: Mat. 8:14, Mark. 1:21, Luk. 4:31. Aantal platen: 11

     Een wonderlijke visvangst  Bijbel: Lukas 5:1-11. Aantal platen: 30

     De jongen uit Naïn wordt levend  Bijbel: Lukas 7:11-17. Aantal platen: 17

     Jezus stilt de storm  Bijbel: Mat. 8:23, Mark 4:35-41, Luk. 8:22-25. Aantal platen: 22

     Jezus stilt de storm  Bijbel: Mat. 8:23, Mark 4:35-41, Luk. 8:22-25. Aantal platen: 11

     De maanzieke knaap  Bijbel: Marcus 9:14-29, Lukas 9:37-42. Aantal platen : 11

     Een bezetene genezen  Bijbel: Mat. 8:28-34, Mark. 5:5-20, Luk. 8:26-39. Aantal : 11

     Het dochtertje van Jaïrus  Bijbel: Mat. 9:18-26, Mar. 5:21-43, Luk. 8:40-56.  Aantal : 26

     Het dochtertje van Jaïrus  Bijbel: Mat. 9:18-26, Mar. 5:21-43, Luk. 8:40-56.  Aantal : 11

     De man met de dorre hand  Bijbel: Mat. 12:1-14, Mar. 3:1-6, Luk. 6:1-11.  Aantal : 11

     Opwekking van Lazarus  Bijbel: Johannes 11:1-57.  Aantal : 14

    Vijf broden en twee vissen  Bijbel: Mat.14:13, Mar.6:31, Luk. 9:10-17, Joh. 6.  Aantal : 11

     Wonderbare spijziging  Bijbel: Mat.14:13, Mar.6:31, Luk. 9:10-17, John 6.  Aantal : 11

     Jezus loopt op het water  Bijbel: Mat. 14:22-36, Mar. 6:45-56, Joh. 6:16-24.  Aantal : 26

     Jezus loopt op het water  Bijbel: Mat. 14:22-36, Mar. 6:45-56, Joh. 6:16-24.  Aantal : 12

     Tien melaatsen genezen  Bijbel: Lukas 17:11-18.  Aantal platen : 20

     Tien melaatsen genezen  Bijbel: Lukas 17:11-18.  Aantal platen : 6

     Zacheüs klimt in een boom  Bijbel: Lukas 19:1-10.  Aantal platen : 24

     Zacheüs  Bijbel: Lukas 19:1-10.  Aantal platen : 8

Gelijkenissen

     Het huis op de rots  Bijbel: Matthéüs 7:24-29.  Aantal platen: 25

     Barmhartige Samaritaan  Bijbel: Lukas 10:25-37.  Aantal platen: 30

     Barmhartige Samaritaan  Bijbel: Lukas 10:25-37.  Aantal platen: 12

     Gelijkenis van de zaaier  Bijbel: Lukas 12:13-21.  Aantal platen : 7

     Gelijkenis van het grote avondmaal  Bijbel: Lukas 14:15-24.  Aantal platen: 15

     Gelijkenis van het verloren schaap  Bijbel: Lukas 15:1-7.  Aantal platen: 26

     Gelijkenis van de verloren zoon  Bijbel: Lukas 15:11-32. Aantal platen: 24

     Gelijkenis van de verloren zoon  Bijbel: Lukas 15:11-32.  Aantal platen : 18

     De rijke man en de arme Lazarus  Bijbel: Lukas 16:19-31.  Aantal platen: 10

     De farizeeër en de tollenaar  Bijbel: Lukas 18:9-14.  Aantal platen: 6

     De blinde van Jericho  Bijbel: Lukas 18:35-43.  Aantal platen : 7

     Gelijkenis van de zaaier  Bijbel: Mat. 13:1-23, Mar. 4:1-20, Luk. 8:1-15.  Aantal : 11

     Gelijkenis van het onkruid  Bijbel: Mat. 13:24-30, Mat. 13:36-43.  Aantal platen : 1

     Gelijkenis van het mosterdzaad   Bijbel: Mat. 13:31-33.  Aantal platen : 2

     Gelijkenis van het zuurdesem   Bijbel: Mat. 13:31-33.  Aantal platen : 2 

     De schat in de akker   Bijbel: Mat. 13:44.  Aantal platen : 2

     De parel van grote waarde   Bijbel: Mat. 13:45.  Aantal platen : 2

     De onbarmhartige dienstknecht   Bijbel: Mat. 18:21-35.  Aantal platen : 12

     De arbeiders in de wijngaard     Bijbel: Mat. 20:1-16.  Aantal platen : 19

     De boze wijngaardeniers   Bijbel: Mat. 21:33, Mar. 12:1, Luk. 20:9.  Aantal : 16

     De koninklijke bruiloft   Bijbel: Mattheüs 22:1-14.  Aantal platen : 15

     Gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden  Bijbel: Mattheüs 25:1-13.   23

     Gelijkenis van de talenten   Bijbel: Mattheüs 25:14-30.  Aantal platen : 13

Handelingen

     Hemelvaart   Bijbel: Handelingen 1:1-26.  Aantal platen : 20

     Hemelvaart   Bijbel: Handelingen 1:1-26.  Aantal platen : 11

     Pinksteren   Bijbel: Handelingen 2:1-47.  Aantal platen : 20

     Pinksteren, de Heilige Geest komt     Bijbel: Handelingen 2:1-47.  Aantal: 8

     Pinksteren   Bijbel: Handelingen 2:1-47.  Aantal platen : 12

     Een lamme man genezen   Bijbel: Handelingen 3:1-26.  Aantal platen : 9

     Een lamme man genezen   Bijbel: Handelingen 4:1-37.  Aantal platen : 17

     Annanias en Saffira   Bijbel: Handelingen 5:1-11.  Aantal platen : 8

     Wonderen door de apostelen   Bijbel: Hand. 5:12-16.  Aantal platen: 11

     Uit de gevangenis   Bijbel: Hand. 5:17-42.  Aantal platen: 21

     De apostelen uit de gevangenis verlost   Bijbel: Hand. 5:12-42.  Aantal platen : 11

     Stefanus   Bijbel: Handelingen 6-7.  Aantal platen : 17

     Simon de tovenaar   Bijbel: Handelingen 8:1-25.  Aantal platen : 11

     De moorman   Bijbel: Handelingen 8:26-40.  Aantal platen : 11

     De bekering van Saulus   Bijbel: Handelingen 9:1-31.  Aantal platen : 25

     Petrus en Enéas   Bijbel: Handelingen 9:32-35.  Aantal platen : 8

     Tabitha   Bijbel: Handelingen 9:36-43.  Aantal platen : 11

     Petrus en Cornelius   Bijbel: Handelingen 10:1-48.  Aantal platen : 16

     Petrus verlost uit de gevangenis   Bijbel: Hand. 12:2-19.  Aantal platen : 22

     Petrus verlost uit de gevangenis   Bijbel: Hand. 12:1-24.  Aantal platen : 9

     Paulus, Barnabas, Bar-Jezus en Elymas   Bijbel: Hand. 13:1-12.  Aantal: 20

     Paulus en Barnabas naar Cyprus   Bijbel: Hand. 13:1-12.  Aantal platen : 19

     Paulus en Barnabas in Antiochië   Bijbel: Hand. 13:13-14:7.  Aantal : 15

     Paulus in Lystre   Bijbel: Hand. 14:8-21.  Aantal platen: 21

     Paulus in Derbe en Lystre   Bijbel: Hand. 14:8-28.  Aantal platen: 13

     De vergadering in Jeruzalem   Bijbel: Hand. 15:1-35.  Aantal platen: 13

     Paulus naar Filippi   Bijbel: Hand. 15:36 – 16:15.  Aantal platen: 17

     Lydia   Bijbel: Hand. 16:9 -15.  Aantal platen: 19

     Paulus en Silas in de gevangenis   Bijbel: Hand. 16:16-40.  Aantal: 27

     Paulus en Silas in de gevangenis   Bijbel: Hand. 16:16-40.  Aantal: 11

     Paulus in Berea   Bijbel: Hand. 17:1-15.  Aantal: 20

     Paulus in Thessalonica en Berea   Bijbel: Hand. 17:1-15.  Aantal: 12

     Paulus in Athene   Bijbel: Hand. 17:14-34.  Aantal platen: 17

     Paulus in Athene   Bijbel: Hand. 17:16-34.  Aantal platen: 13

     Paulus bij Priscilla en Aquila   Bijbel: Hand. 18:1-18.  Aantal platen: 18

     Paulus in Korinthe   Bijbel: Hand. 18:1-18.  Aantal platen: 14

     Paulus terug naar Antiochië   Bijbel: Hand. 18:19-28.  Aantal : 14

     Paulus in Efeze   Bijbel: Hand. 19:1-22.  Aantal platen: 12

     Demétrius de zilversmid   Bijbel: Hand. 19:23-41.  Aantal: 14

     Paulus in Troas en Milete   Bijbel: Hand. 20:1-38.  Aantal: 22

     Paulus gewaarschuwd om naar Jeruzalem te gaan  Hand. 21:1-26.  Aantal: 16

     Paulus gevangen genomen   Bijbel: Hand. 21:27-23:35.  Aantal platen: 24

     Paulus voor Felix   Bijbel: Hand. 24:1-27.  Aantal platen: 10

     Paulus voor Festus en Agrippa  Bijbel: Hand. 25:1-26:32.  Aantal: 12

     Paulus heeft schipbreuk  Bijbel: Hand. 27:1-44.  Aantal platen: 27

     Paulus komt in Rome  Bijbel: Hand. 28:1-31.  Aantal platen: 16

Filemon

     Filemon  Bijbel: Filemon.  Aantal platen: 43