Spelletjes

Het bruisende Brandweerspel

Een spannend brandweerspelspel voor jongste en oudste kleuters. Welke brandweerman is het eerst bij het brandende huis?
Spelregels: Dit spel kan met 2-4 kleuters worden gespeeld. Er is een dobbelsteen nodig. Doel: De kleuter die het eerst is aangekomen bij het brandende huis heeft gewonnen. Knip de pionnen ( de rondjes met de brandweerhelmen) uit. Leg deze pionnen op de helmen bij de brandweerauto. De jongste kleuter rolt eerst met de dobbelsteen. Hij verzet zijn pion zoveel plaatsen als de dobbelsteen aangeeft. Zo krijgt ieder kind een beurt. Daarna mag het eerste kind weer enz. Maar pas op, val niet van de ladder, want dan ga je terug naar het vakje onder de ladder. Als je op een vakje met een brandblusser komt, mag je juist omhoog naar het vakje waar de blusser in uit komt. Wie is het eerst bij de brand?!
English game rulesThis game can be played with 2-4 children. There is one die required. Purpose of the game: The toddler who first has arrived in the burning house wins. Cut the pawns (the circles with fire helmets) off. Put these pawns on the helmets near the fire truck. The youngest toddler first rolls the dice. He moves his pawn so much steps as indicating the dice. So each child gets a turn. Then the first child goes again, etc. But beware, do not fall off the ladder, because then you go back to the box under the ladder. If you comes in a box with a fire extinguisher, you can right up to the compartment where the extinguisher comes in. Who was the first time in the burning house!
Klik hier of op op het spelbord voor een grote versie om te printen.
Klik hier voor de pionnen

Het lente & kuiken spel

Een eenvoudig lentespel voor jongste en oudste kleuters. De kinderen benoemen steeds de verschillende kleuren.
Spelregels: Het spel wordt gespeeld met 2-5 kinderen. Ieder kind heeft een pion met een kuikentje, een scoreblad met gekleurde eieren en een potlood. De kinderen gooien om de beurt met een dobbelsteen. Zo weten ze hoeveel stapjes ze vooruit mogen. Op hun scoreblad zetten ze steeds een streepje onder het gekleurde ei waarop hun kuikentje op het spelbord komt. Winnaar is dat kind, dat op alle kleuren eieren heeft gestaan. Als er meer kinderen zijn die op alle kleuren eieren hebben gestaan, is degene die het eerst bij het einde was, de winnaar.
English game rules: The game is played with 2-5 children. Every child has a pawn with a chick, a scoresheet with colored eggs and a pencil. The children take turns throwing a dice. They know how many steps they can move forward. They are becoming a mark on their score sheet put under the colored egg  which their chick is on the board. The winner is the child that all colors  eggs has been. If there are more children who all colors have, one  that was the first time at the end, is the winner.
Klik hier of op op het spelbord voor een grote versie om te printen.
Klik hier voor de pionnen en scoreblad / Pawns and score sheet:

Knappe kunstenaarsspel

Een grappig kunstspel kleuters bij het thema kunst. Wie tekent het mooiste kunstwerk?
Spelregels
Aantal spelers: 2-4
Doel van het spel: Er is een zo compleet mogelijke tekening gemaakt. De speler met de mooiste tekening heeft gewonnen.
Benodigdheden: Spelbord, dobbelsteen, pionnen en een papier en potlood.
Alle spelers beginnen bij ‘start’. Om de beurt wordt de dobbelsteen gegooid. De spelers zetten hun pion vooruit. Het figuurtje of de lijn in het vakje waar ze op komen, tekenen ze op hun papier in de lijst. In het vakje staat ook hoeveel lijnen of figuren je mag tekenen. Kom je op een ster, dan mag je zelf bedenken welke 2 kleine figuurtjes je wilt tekenen. Zo kun je iedere beurt een stukje van je tekening maken. Wie heeft aan het eind van het spel het mooiste kunstwerk in zijn / haar lijst?
English game rules
Number of Players: 2-4
Purpose of the game: There is a most complete drawing. the player with the best drawing wins.
Requirements: Gameboard, dice, pawns and a paper and pencil.
All players start at ‘start’. In turn, the dice rolled. The players set up their pawn forward. The figure of the line in the box where they come, they draw on their paper in the list. In the box you can zee how many lines or characters you can draw. If you come upon a star, then you can imagine what two small figures you want to draw. So you can make each turn a piece of your drawing. Who has at the end of the game the finest artwork in his / her list?
Klik hier of op op het spelbord voor een grote versie om te printen.
Pionnen, spelregels en tekenblad / Pawns and score sheet

Super coole sneeuwpop spel

Wat is er in de winter leuker dan een sneeuwpop te maken? Dat kunnen de kleuters met dit spel.
Spelregels: Voor een groepje kleuters is een spelbord nodig, een dobbelsteen en per kind een scoreblad, een pion (blokje) en een potlood. De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Ze beginnen te zetten bij het hoofd van de sneeuwpop op het spelbord. Als ze op een vakje komen van bv. een grote sneeuwbal, mogen ze de buik van de sneeuwpop op hun plaatje doorstrepen en tekenen in het kader. Dan mag de volgende. De kleuter die na een aantal beurten alle vakjes kon doorstrepen op het scoreblad, heeft zijn sneeuwpop klaar en is winnaar. Het maakt niet uit welke sjaal of muts je hebt. Als de kleuter het hele spelbord rond is, maar nog niet alle onderdelen van de sneeuwpop heeft, gaat hij gewoon nog een keer rond tot hij / zij alle onderdelen ook heeft.
English game rules: For a group of children a game board is needed, a dice and each child need a score sheet, a pawn (cube) and a pencil. The children take turns throwing the dice. They begin to put at the head of the snowman on the game board. If they come, for example on a box of a big snowball,  they can line through the snowman with stripes on their image and draw it in the frame. Then may the next. The toddler who after a number of turns all the boxes could cross out on the score sheet, his snowman is ready and this child is winner. It does not matter what scarf or hat you have. If the nursery the whole game board is around, but not yet all parts of the snowman has, he just goes around again until he / she has all the parts.
Klik hier of op de afbeelding voor een grote versie om te printen.
Score blad / score sheet

Het flitsende vliegspel

Een eenvoudig vliegspel voor kleuters.
Spelregels: Het spel wordt gespeeld met 2-4 kleuters. Het spel begint onderaan op het gras. Iedereen gooit om de beurt met de dobbelsteen en zet zijn vogeltje zover vooruit, als de stippen op de dobbelsteen. Winnaar van het spel is degene die met zijn vogeltje het eerst bij de ster is. Maar pas op, als je bij een vogel met een blauwe pijl komt, zak je een stuk naar beneden. Je gaat naar het vakje waar de pijl stopt. Kom je op een wolk met een zwarte lijn, dan mag je de lijn omhoog volgen naar de helikopter.
English game rules :  This game is played with 2-4 children. The game starts at the bottom of the grass. Everyone throws the dice in turn and put his birdie far ahead, as the dots on the dice. Winner of the game is the birdie which first  connected to the star. But beware, if you on a bird with a blue arrow comes, pocket a piece down. You go to the box where the arrow stops. But on a cloud with a black line, you can follow the line up to the helicopter.

Piratenspel

Een eenvoudig piratenspel dat ook door jongste kleuters is te spelen.
Dit spel kan gespeeld worden met 2-4 kleuters. Winnaar van het spel is die kleuter die het eerst bij
de schat op het eiland is aangekomen.
De kinderen gooien om de beurt met de dobbelsteen. Zij zetten de piraten pion zoveel stappen
vooruit als zij hebben gegooid met de dobbelsteen. Wie het eerst bij de schat is heeft gewonnen.
English game rules : This game can be played with 2-4 children. Winner of the game is that child who at first
the treasure on the island has arrived. The children take turns throwing the dice. Winner of the game is that child who at first the treasure on the island has arrived.

Dierenspel

Een leuk spel voor kleuters. Ze knippen de kaartjes uit. Daarna worden de dieren in het midden door geknipt. Alle stukjes worden door elkaar geschud. Daarna kan het puzzelen beginnen. Welke stukjes maken samen een dier.
Je kunt het spel ook met twee, drie of vier personen spelen. Voor dit spel worden de linkse kaartjes tussen de spelers verdeeld. De rechtse kaartjes worden geschud en onderste boven op de tafel gelegd. De kinderen mogen om de beurt een rechts kaartje omdraaien. Als het kaartje past aan een dier wat zij hebben, mogen ze het kaartje aanleggen. Hebben zij het dier niet, dan wordt het rechtse kaartje weer ondersteboven terug gelegd. Welke kleuter heeft het eerst zijn dieren compleet?
English Game rules : A fun game for preschoolers. They cut out the cards. Thereafter, the animals are cut in the middle. All the pieces are shuffled. After that, the puzzle can begin. What pieces matched together to make an animal. You can also play the game with two, three or four people. For this game, the left-cards are distributed among the players. The right cards are shuffled and placed on top of the bottom table. The children take turns turning a card right. If the card fits to an animal that they have, they can build the card. When they don’t have the animal, then the right card upside down back. What nursery has first been completely animals?
Klik op de afbeelding voor een groot formaat om uit te printen.

Memory spel dieren

Welke dieren leven er op de Noordpool en Zuidpool? Dit memory spel helpt de kinderen dit te leren. Het is uitermate geschikt om de woordenschat bij de kleuters te vergroten. Het spel kan met een groepje kinderen worden gespeeld. Knip de plaatjes uit, leg ze door elkaar ondersteboven op tafel. Het kind dat aan de beurt is, draait twee kaartjes om. Als ze niet hetzelfde zijn, worden de kaartjes terug gelegd. Als ze wel hetzelfde zijn, mag het kind de kaartjes houden en nog een keer spelen. Wie aan het eind van het spel de meeste kaartjes heeft, is winnaar.
Om de moeilijkheid op te voeren, kan er ook afgesproken worden dat het kind de twee identieke kaartjes alleen mag houden als het de naam van het dier weet.
English game rules : Which animals live in the Arctic and Antarctic? This memory game helps children to learn. It is ideally suited to increase the vocabulary to preschoolers. The game can be played with a group of children. Cut the pictures out, place them upside down together at the table. The child’s turn, turns two cards. If they do not match, the cards are put back. If they are the same, the child may keep the cards and play again. The child who has the most cards at the end of the game,  is the winner. In order to increase the difficulty can be also agreed that the child should keep Two identical cards only as it knows the name of the animal. 
Klik op de afbeelding voor een groot formaat spel om uit te printen.

Noordpool & Zuidpool spel

De pinguïnpionnen beginnen bij start. Alle visjes worden overal in het water op het spelbord gelegd.
Moeder pinguïn wil naar haar babypinguïn. Ze wil vis brengen. Help jij haar. Gooi met een dobbelsteen. Ga zoveel stapjes vooruit als je op de dobbelsteen ziet. Dan mag de volgende speler. Kom je op een bruin sterretje, dan mag je een visje uit het water pakken. Wie aan het eind van het spel de meeste visjes heeft voor de babypinguïn is winnaar. Maar pas op voor de zeeotter. Als je op zijn vakje komt moet je alle visjes weer terug leggen in het water. Het spel stopt als alle kinderen de finish hebben bereikt.
Klik op de afbeelding voor een groot formaat om af te drukken.
English game rules: Penguin pawns start at start. All the fish are placed in the water anywhere on the game board. Penguin mother wants her baby penguin. She wants to fish. Will you help her. Throw a dice. Go as many steps forward as you see on the dice. Then the next player. Allowed If you come on a brown star, then you can catch a fish out of water. If at the end of the game has the most fish for the baby penguin has won. But beware of the sea otter. If you come on its box, you must refute all the fish back into the water. The game ends when all the children have reached the finish line. Click on the image for a full size for printing.